Scriptin’ 5

 
Jaký je nainstalovaný Service Pack
 
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_OperatingSystem")
For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
    Wscript.Echo objOperatingSystem.ServicePackMajorVersion  _
        & "." & objOperatingSystem.ServicePackMinorVersion
Next
 
___________________________________________________________________
Přidej doménového uživatele do lokálních administrátorů
 
strComputer = "atl-ws-01"
Set objGroup = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/Administrators")
Set objUser = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/kenmyer")
objGroup.Add(objUser.ADsPath)
_____________________________________________________________________
Ověř, zda-li je user lokalní administrátor
 
Set objNetwork = CreateObject("Wscript.Network")
strComputer = objNetwork.ComputerName
strUser = objNetwork.UserName
Set objGroup = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/Administrators")
For Each objUser in objGroup.Members
    If objUser.Name = strUser Then
        Wscript.Echo strUser & " is a local administrator."
    End If
Next
_________________________________________________________________________
Alert .pst Size
 
 sComputer = "."
 Set oWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & sComputer & "\root\cimv2")
 Set colItems = oWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_ComputerSystem")
 For Each oItem in colItems
  aUsrProfName = Split(oItem.UserName,"\")
  sUsrProfName = aUsrProfName(1)
 Next
 Set FSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 If FSO.driveexists("c:") = true then
  sMyDocsFolder = "c:\Documents and Settings\" & sUsrProfName & "\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook"
  
  If FSO.folderexists(sMyDocsFolder) Then
   Set oMyDocsFolder = FSO.GetFolder(sMyDocsFolder)
 
   For Each oFile in oMyDocsFolder.Files
    If LCase(Right(oFile.Name, 4)) = ".pst" Then
     sFileName = oFile.Name
     bFileFound = true
     Exit For
    End If
   Next
   If bFileFound Then
    alarmSize = 2
    Set File = FSO.GetFile(sMyDocsFolder & "\" & oFile.Name)
    sSize = File.Size\1024
    If sSize > alarmSize Then
     Set objshell = CreateObject("Wscript.Shell")
     iMessage = Msgbox("Varování: Váš mailbox " & _
                       "se přiblížil maximální hranici " & alarmSize & " Mb. " & _
                        vbNewLine & vbNewLine & "Je potřeba promazat nepotřebné e-maily. " & _
                        "Případně se obraťte na IT oddělení.")
     End If
    End If
   End If
  End If