Migrate from AVG to Sophos

  
 
– Automatic migrate in 1 script (avg2soph.cmd) added as a logoff script
– Automatická migrace z AVG na Sophos jedním jebem 🙂

_______________________________________________________________________________________________________________________
avg2soph.cmd

@Echo off
if exist “C:\program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminservice.exe” GOTO END
SET RUNAVG=\\domain.local\NETLOGON\psexec.exe \\%computername% -accepteula -u user -p %1 \\Server\AVG\Setup\uninstall\AvgSetup.bat
CALL %RUNAVG%
call
SET RUNSOPHOS=\\domain.local\NETLOGON\psexec.exe \\%computername% -accepteula -u user -p %1 \\domain.local\NETLOGON\soph_inst.bat
CALL %RUNSOPHOS%
:END

______________________________________________________________________________________________________
AvgSetup.bat

@ECHO OFF
REM AVG Setup Batch
SET SETUP=”\\Server\AVG\Setup\uninstall\avg_ipw_stf_all_90_730a1834.exe
IF NOT EXIST %SETUP% GOTO NoSetup
REM Start AVG Setup
%SETUP% /SCRIPT_FILE “\\Server\AVG\Setup\uninstall\AvgSetup.ini” /MANDATORYONLY /CFGFILE_PATH “\\Server\AVG\Setup\uninstall\remoteinst.pck” %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto AvgErr
goto End
:AvgErr
ECHO Error while installing AVG
goto End
:NoSetup
ECHO Missing installation files
REM Continue batch processing
:End
ECHO setup returned %ERRORLEVEL%
(AvgSetup.bat a AvgSetup.ini a remoteinst.pck se vytvoří pomocí avg konzole viz.)
http://drnek.spaces.live.com/blog/cns!509D00E35B2D7B2C!329.entry
__________________________________________________________________________________
soph_inst.bat
@Echo off
\\server\SophosUpdate\CIDs\S000\SAVSCFXP\setup.exe -mng yes -crt R -user user -pwd password -updp \\Server\SophosUpdate\CIDs\S000\SAVSCFXP\ -s -ni
__________________________________________________________________________________________
 

 

REMOTE UNINSTALL AVG

 
 
REMOTE UNINSTALL AVG CLIENT IN LAN
DEINSTALACE AVG NA STANICÍCH V LOKÁLNÍ SÍTI
 
 
1) Vytvoření scriptu pomocí avg konzole (možnost silent a bez restartu)
 

2) @file (seznam pc = pc.txt)
3) Sysinternals: psexec.exe:
>psexec @file -u domain\admin -p ******* -i \\Server\AVG\Setup\uninstall\AvgSetup.bat

Diasable UAC

 
 
Script
Disable UAC
Zrušení UAC
Scriptin’9
 
‘Někdy ani domain controler a GP nebere, tak pomůže už jenom script:
 
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objInputFile = fso.OpenTextFile("comps.txt", 1, True)
Do While objInputFile.AtEndOfLine <> True
strComputer = objInputFile.ReadLine
 
Set objRegistry = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\default:StdRegProv")
 
strKeyPath = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
strValueName = "EnableLUA"
dwValue = 0
objRegistry.SetDWORDValue HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, strValueName, dwValue
Loop