ACL FOLDER GROUP MEMBER POWERSHELL

 
 
Powershell scriptin’3
 
Get folder and subfolders permissions
List folder and subfolders permissions
Get group members for specify groups
Get group members for groups named "text"
 
Jaká jsou nastavená oprávnění do složek a podsložek
Jací uživatelé jsou členy skupin obsahující v názvu "text"
 
1) Zjištění oprávnění:
\Windows Resource Kits\Tools>showacls /s c:\temp
 
nebo
 
PS1:
 
get-childitem \\server\d\slozka\ –recurse | get-acl |select-object path,owner,accesstostring,group | export csv c:\ACL.csv
 
2) Výpis členů konkrétních skupin:
 a) Get-QADGroup *text* | Get-QADGroupMember (všichni členové všech skupin obsahující v názvu text).
 
 b) PS1:
 
Get-QADGroup *text* | ForEach-Object {
“Group: ” + $_
Get-QADGroupMember $_ | Format-Table -auto
}
(jmenovitě podle skupin).
Advertisements

Rename file powershell

Powershell scriptin’2
Rename file to current time
Přejmenování souboru na aktuální čas

get-childitem d:\log | Rename-Item -NewName ((get-date -f ddMMhhmm) + “.txt”)