Scriptin’ 6 ADUC user account atributes, properties

 
 
 
Tak jsem tu zase s novým scriptíkem. Ten by vám měl hromadně vytáhnout informace z vlastností uživatelů v ADUC.
 
______________________________________________
‘ List User Profile Properties
‘****   ****              *** *****
‘****  ****   * ****     ***     **
‘***  *  ***  *** *        ***      **
‘***     ***   ***           ***      **
‘***     ***   ***         ****     **
‘***     ***   ***  *   *** *****
On Error Resume Next
 
Set objOu = GetObject _
    (“
LDAP://OU=users,OU=domain,DC=domain,DC=local“)
    objOU.Filter = Array(“user”)
For Each objUser In objOu
 
WScript.Echo “User logon name: ” & objUser.userPrincipalName
WScript.Echo “Title: ” & objUser.title
WScript.Echo “Home Directory: ” & objUser.HomeDirectory
Wscript.Echo “Home Drive: ” & objUser.HomeDrive & vbNewLine
Next
______________________________________________________________
Lze použít všechny tyto atributy:
 
WScript.Echo “DN: ” & objUser.distinguishedName
 
WScript.Echo “GENERAL”
WScript.Echo “First name: ” & objUser.givenName
‘WScript.Echo “First name: ” & objUser.FirstName
WScript.Echo “Initials: ” & objUser.initials
WScript.Echo “Last name: ” & objUser.sn
‘WScript.Echo “Last name: ” & objUser.LastName
WScript.Echo “Display name: ” & objUser.displayName
‘WScript.Echo “Display name: ” & objUser.FullName
WScript.Echo “Description: ” & objUser.description
WScript.Echo “Office: ” & objUser.physicalDeliveryOfficeName
WScript.Echo “Telephone number: ” & objUser.telephoneNumber
WScript.Echo “Other Telephone numbers: ” & objUser.otherTelephone
WScript.Echo “Email: ” & objUser.mail
WScript.Echo “Email: ” & objUser.EmailAddress
WScript.Echo “Web page: ” & objUser.wWWHomePage
WScript.Echo “Other Web pages: ” & objUser.url
WScript.Echo “ADDRESS”
WScript.Echo “Street: ” & objUser.streetAddress
WScript.Echo “P.O. Box: ” & objUser.postOfficeBox
WScript.Echo “City: ” & objUser.l
WScript.Echo “State/province: ” & objUser.st
WScript.Echo “Zip/Postal Code: ” & objUser.postalCode
WScript.Echo “Country/region: ” & objUser.countryCode
WScript.Echo “Country/region: ” & objUser.c    ‘(ISO 4217)

WScript.Echo “ACCOUNT”
WScript.Echo “User logon name: ” & objUser.userPrincipalName
WScript.Echo “pre-Windows 2000 logon name: ” & objUser.sAMAccountName
WScript.Echo “AccountDisabled: ” & objUser.AccountDisabled
WScript.Echo “Account Control #: ” & objUser.userAccountControl
WScript.Echo “Logon Hours: ” & objUser.logonHours
WScript.Echo “Logon On To (Logon Workstations): ” & objUser.userWorkstations
WScript.Echo “User must change password at next logon: ” & objUser.pwdLastSet
WScript.Echo “User cannot change password: ” & objUser.userAccountControl
WScript.Echo “Password never expires: ” & objUser.userAccountControl
WScript.Echo “Store password using reversible encryption: ” & objUser.userAccountControl
WScript.Echo “Account expires end of (date): ” & objUser.accountExpires

WScript.Echo “PROFILE”
WScript.Echo “Profile path: ” & objUser.profilePath
WScript.Echo “Profile path: ” & objUser.Profile
WScript.Echo “Logon script: ” & objUser.scriptPath
WScript.Echo “Home folder, local path: ” & objUser.homeDirectory
WScript.Echo “Home folder, Connect, Drive: ” & objUser.homeDrive
WScript.Echo “Home folder, Connect, To:: ” & objUser.homeDirectory

WScript.Echo “TELEPHONE”
WScript.Echo “Home: ” & objUser.homePhone
WScript.Echo “Other Home phone numbers: ” & objUser.otherHomePhone
WScript.Echo “Pager: ” & objUser.pager
WScript.Echo “Other Pager numbers: ” & objUser.otherPager
WScript.Echo “Mobile: ” & objUser.mobile
WScript.Echo “Other Mobile numbers: ” & objUser.otherMobile
WScript.Echo “Fax: ” & objUser.facsimileTelephoneNumber
WScript.Echo “Other Fax numbers: ” & objUser.otherFacsimileTelephoneNumber
WScript.Echo “IP phone: ” & objUser.ipPhone
WScript.Echo “Other IP phone numbers: ” & objUser.otherIpPhone
WScript.Echo “Notes: ” & objUser.info

WScript.Echo “ORGANISATION”
WScript.Echo “Title: ” & objUser.title
WScript.Echo “Department: ” & objUser.department
WScript.Echo “Company: ” & objUser.company
WScript.Echo “Manager: ” & objUser.manager
 
 

WINPE WAIK SYSPREP IMAGEX UNATTEND

 
 last. rev. 18.6.2009
 
 
winpe step by step by Daniel Drnek
 
usb key / CD  boot winpe image to network
usb / CD winpe boot image do sítě
usb / CD winpe boot image do sítě a vytvoření distribučního image s OS (+ programy)
 – Postup vytvoření usb boot winpe image
 – Přidání ovladačů síťovky
 – sysprep
 – vytvoření image
 – unattend.xml
 
 
2) run – cmd:
path:\Windows AIK\Tools\PETools>copype.cmd x86 path:\winpe_x86\
 
3) do adresáře "path:\winpe_x86\ISO" nakopírovat imagex z "path:\Windows AIK\Tools\x86\" (nástroj pro vytváření a aplikování *.wim images: př. vista, XP atd. vč. programů, updates; sysprep (imagex nakopírovat do samostatného adresáře a přidat wimscript.ini)).
obsah wimscript.ini:
 
[ExclusionList]
ntfs.log
hiberfil.sys
pagefile.sys
"System Volume Information"
recycler
windows\csc
[CompressionExclusionList]
*.mp3
*.zip
*.cab
\windows\inf\*.pnf
 
4) eventuelně do path:\winpe_x86\ISO přidat script na "diskpart" stroje, na kt. bude aplikován image. Příklad dskpart_script.txt:
 
select disk 0
clean
select disk 1
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=ntfs quick
(typicky třeba předinstalovaný DELL Optiplex 755, kt. má skrytou partition! :-") 760 už ne.
 
5) připojení pův. image
path:\Windows AIK\Tools\x86>imagex /apply path:\winpe_x86\winpe.wim (popř. boot.wim pokud edituji již dříve vytvořený v ISO\sources\boot.wim) 1 path:\winpe_x86\mount
!!!! mount\windows\system32\startnet.cmd -> editace -> pro namapovani sitoveho disku (wpinit nechat a pod to třeba call netuse.bat)
6) přidání ovladačů síťovky – musi to být na stejném disku (partition) jako ten namountovaný image!!!!
path:\Windows AIK\Tools\petools>peimg /inf=C:\dell\drivers\R162323\Vista32\*.inf /image=C:\winpe_x86\mount
 
7) prep.
path:\Windows AIK\Tools\petools>peimg /prep path:\winpe_x86\Mount\Windows
 
8) vytvoření nové image (s ovladači)
path:\Windows AIK\Tools\x86>imagex /capture path:\winpe_x86\mount path:\winpe.wim "winpe" /boot /check /verify /compress max
 
9) přepsání pův. boot.wim
run – cmd:
copy path:\winpe.wim path:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim
 
10) *** pro boot usb:
xcopy path:\winpe_x86\ISO\*.* /s /e /f usb_path:\
(předtím je třeba naformátovat usb, třeba "diskapart")
 
diskpart
select disk #
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32
exit
 
10′) *** pro boot CD:
path:\Windows AIK\Tools\PETools>Oscdimg -n -bpath:\winpe_x86\etfsboot.com path:\winpe_x86\ISO path:\winpe_x86.iso
 
____________________________________________________________________________________________________________________
!!!! Sejmutí image z referenčního PC (imagex /capture c: \\sit\nazev.wim "neco" /boot /check /verify /compress max
!!!! unattend.xml se vytvoří pomocí C:\Windows AIK\Tools\Image Manager\ a pak se nakopíruje do refernčního pc do c:\windows\System32\sysprep\
                     http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Deploying-Vista-Part7.html
!!!! sysprep se spustí před sejmutím image: sysprep /generalize /oobe /reboot /unattend:unattend.xml
__________________________________________________________________________________________________________________
(path:\ = C:\, D:\ atd.) – lepší je mít všechno v pathu 🙂
 
 
 
100% complete
Final image file is googol bytes 🙂
Done.